Σάββατο, Μάρτιος 23, 2019

Λεπτομέρειες για τις εξετάσεις Michigan

Αυτές είναι οι Εξετάσεις Michigan για τις οποίες κυρίως προετοιμάζουμε τους μαθητές μας:


Το Michigan E.C.C.E. (The Examination for the Certificate of Competency in English) είναι μια υψηλά μεσαία γενική εξέταση επιπέδου Β2 που δίνει έμφαση στις επικοινωνιακές ικανότητες. Ισχύει δια βίου του επιτυχόντα και συχνά θεωρείται ένα βήμα πριν από πιο προχωρημένες εξετάσεις. Στην Ελλάδα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δινει 30 μόρια για την επιτυχία σε αυτόν τον διαγωνισμό.

Το Michigan A.L.C.E. (Advanced Level Certificate in English) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο επιπέδου Γ1 που διοργανώνεται διεθνώς από το Ελληνοαμερικάνικο Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει το A.L.C.E. σαν πιστοποίηση γλώσσας για την απόκτηση εργασίας στον δημόσιο τομέα και δινει 50 μόρια στους υποψηφίους. Επιπλέον, το A.L.C.E. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απόδειξη προχωρημένης γλωσσικής ικανότητας για την απόκτηση εργασίας και για επιπλέον σπουδές. Ισχύει δια βίου του επιτυχόντα.

Το Michigan E.C.P.E. (The Examination for the Certificate of Proficiency in English) είναι υψηλού επιπέδου Γ2 εξετάσεις στα αγγλικά. Είναι ένα επίσημο έγγραφο και πιστοποιητικό προχωρημένης ικανότητας στην αγγλική γλώσσα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαικό Πλαίσιο Σπουδών (CEFR), ισχύει δια βίου του επιτυχόντα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το σύστημα ΑΣΕΠ, μετράει για 70 μόρια για εργασία στο δημόσιο.


Οι όροι Β2, Γ1 και Γ2 είναι σύμφωωοι με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για την Γλώσσα, όπως δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι ως τέτοια (www.coe.int/).

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι ο επίσημος φορέας στην Ελλάδα που αναγνωρίζει και αποδίδει αξία σε αυτές τις εξετάσεις για τοποθετήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες (www.asep.gr/).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εξετάσεις μπορούν να ληφθούν από www.hau.gr

Login Form